Samah Hijris

Samah Hijris

2012 Arab Shotgun Champion – State of Kuwait